Босоо бичгээрээ тэмдэглэлээ хөтөлье

Монгол бичгийн блогийн загвар татах хувилбар 1.1

Гарчиг удирдах

Sep 19, 2014

ᠾᠥᠩᠨᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠨᠢᠭᠲᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ

ᠾᠥᠩᠨᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠨᠢᠭᠲᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ

ᠾᠥᠩᠨᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠨᠢᠭᠲᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ

ᠾᠥᠩᠨᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠨᠢᠭᠲᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ

ᠾᠥᠩᠨᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠨᠢᠭᠲᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠾᠥᠩᠨᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠨᠢᠭᠲᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ

Гарчгийг 6 янзын хэмжээтэй бичиж болно. Доорх кодыг хуулан шинээр пост үүсгэхдээ ашигла

<div class="Sudar monscript-post" id="wfont"> 
<h1>ᠾᠥᠩᠨᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠨᠢᠭᠲᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ.</h1>
<h2>ᠾᠥᠩᠨᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠨᠢᠭᠲᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ.</h2>
<h3>ᠾᠥᠩᠨᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠨᠢᠭᠲᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ.</h3>
<h4>ᠾᠥᠩᠨᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠨᠢᠭᠲᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ.</h4>
<h5>ᠾᠥᠩᠨᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠨᠢᠭᠲᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ.</h5>
<h6>ᠾᠥᠩᠨᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠨᠢᠭᠲᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ.</h6>
</div>

No comments:

Post a Comment