Босоо бичгээрээ тэмдэглэлээ хөтөлье

Монгол бичгийн блогийн загвар татах хувилбар 1.1

Фонт удирдах

Sep 19, 2014

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ

᠒᠐᠐᠃ ᠨᠠᠶᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠢᠳ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠰᠪᠠᠰᠤ᠂ ᠨᠠᠶᠮᠠᠨ ᠯᠤᠭᠠᠠ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠮᠤᠬᠠᠠ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠨᠥᠬᠦᠷ ᠲᠡᠶ ᠲᠡᠨᠦᠭᠦᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠲᠠᠩᠯᠤ

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ

᠒᠐᠐᠃ ᠨᠠᠶᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠢᠳ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠰᠪᠠᠰᠤ᠂ ᠨᠠᠶᠮᠠᠨ ᠯᠤᠭᠠᠠ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠮᠤᠬᠠᠠ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠨᠥᠬᠦᠷ ᠲᠡᠶ ᠲᠡᠨᠦᠭᠦᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠲᠠᠩᠯᠤ

Дээрх жишээнд 2 өөр фонтоор гарчиг болон параграфыг гаргаж үзүүлэв.
- Фонтын хэлбэрийг яаж өөрчлөх вэ?
Доорх кодноос Sudar, Tolbo гэсэн нэрийг хайж ол, тэдгээрийг хооронд нь сольж бичихэд техтийн хэлбэр солигдож өөрчлөгдөнө.

МongolTolbo фонт -> Tolbo
МongolSudar фонт -> Sudar
МongolZasag фонт -> Zasag
MongolXXXXX фонт -> XXXXX
... гэх мэтээр цаашид монголтолбо фонтын дүрэмтэй фонтыг "Монгол" угтвартай, ХХХХХ нэртэй байхаар тогтсон юм. Ийм маягаар фонтын дүрэм өөр өөр фонтуудыг угтвар нэрээр нь нэрлэж байх нь цаашид фонтын дүрмээс шалтгаалах монгол бичгийн техтийн алдааг ялгахад тустай байх болно.
MunkGal, Baiti, MongolianScript, MongolTolbo

<div class="monscript-post" id="wfont"> 
<h1 class="Sudar">ᠾᠥᠩᠨᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠨᠢᠭᠲᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ.</h1>
<p class="Sudar">᠒᠐᠐᠃ ᠨᠠᠶᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠢᠳ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠰᠪᠠᠰᠤ᠂ ᠨᠠᠶᠮᠠᠨ ᠯᠤᠭᠠᠠ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠮᠤᠬᠠᠠ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠨᠥᠬᠦᠷ ᠲᠡᠶ ᠲᠡᠨᠦᠭᠦᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠲᠠᠩᠯᠤ</p>
<h1 class="Tolbo">ᠾᠥᠩᠨᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠨᠢᠭᠲᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ.</h1>
<p class="Tolbo">᠒᠐᠐᠃ ᠨᠠᠶᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠢᠳ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠰᠪᠠᠰᠤ᠂ ᠨᠠᠶᠮᠠᠨ ᠯᠤᠭᠠᠠ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠮᠤᠬᠠᠠ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠨᠥᠬᠦᠷ ᠲᠡᠶ ᠲᠡᠨᠦᠭᠦᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠲᠠᠩᠯᠤ</p>
</div>

No comments:

Post a Comment