Босоо бичгээрээ тэмдэглэлээ хөтөлье

Монгол бичгийн блогийн загвар татах хувилбар 1.1

Шүлэг оруулах загвар

Sep 19, 2014

ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠴᠠᠭ

ᠪᠣᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠤᠰᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ
ᠪᠣᠷᠣᠭ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠨᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ
ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠰᠤ ᠭᠡᠷ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠤᠷᠤᠰᠬᠤ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ
ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠲᠡᠭᠡ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠭᠠᠩᠭᠠᠨᠠᠬᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ᠃

ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠠᠢ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ
ᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ
ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠢ ᠠᠶᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ
ᠠᠶᠢᠯ ᠨᠡᠭᠦᠵᠦ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ᠃

Дээрх жишээнд 4 мөр тус бүрээр параграф болгож оруулсан байна. Параграф дахь мөрийг <br> кодоор дараагийн мөрөнд шилжүүлнэ. Энэ кодыг ашиглан мөр хооронд хоосон мөр зай авах, текстийг дараагийн мөрөнд шууд шилжүүлэхэд ашигладаг. Доорх кодонд мөр шилжүүлэгчийг яаж ашигласныг ажигла. Асуулт байвал доор буланд үлдээнэ үү!

<div class="Tolbo monscript-post" id="wfont"> 

<h3>ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠴᠠᠭ</h3>

<p>ᠪᠣᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠤᠰᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ <br>
ᠪᠣᠷᠣᠭ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠨᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ <br>
ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠰᠤ ᠭᠡᠷ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠤᠷᠤᠰᠬᠤ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ <br>
ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠲᠡᠭᠡ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠭᠠᠩᠭᠠᠨᠠᠬᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ᠃ </p>

<p>ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠠᠢ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ <br>
ᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ <br>
ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠢ ᠠᠶᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ <br>
ᠠᠶᠢᠯ ᠨᠡᠭᠦᠵᠦ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ᠃</p>

</div>

No comments:

Post a Comment