Босоо бичгээрээ тэмдэглэлээ хөтөлье

Монгол бичгийн блогийн загвар татах хувилбар 1.1

Гарчиг, параграфын өнгийг удирдах

Sep 26, 2014

ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠴᠠᠭ

ᠪᠣᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠤᠰᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ
ᠪᠣᠷᠣᠭ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠨᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ
ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠰᠤ ᠭᠡᠷ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠤᠷᠤᠰᠬᠤ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ
ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠲᠡᠭᠡ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠭᠠᠩᠭᠠᠨᠠᠬᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ᠃

ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠠᠢ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ
ᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ
ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠢ ᠠᠶᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ
ᠠᠶᠢᠯ ᠨᠡᠭᠦᠵᠦ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ᠃

Дээрх жишээнд гарчиг, параграфуудыг өөр өөр өнгөөр гаргаж үзүүлэв. Доорх кодонд агуулагдах CornflowerBlue,DodgerBlue,RoyalBlue гэх мэт нэрсээр тухайн гарчиг болон параграфын өнгийг удирдаж байна. Эдгээр өнгийн нэрсийг энэ холбоосоор орж Color Name багана дахь жагсаалтаас авна. color:CornflowerBlue гэсэн мөрийг хайж олоод дуртай өнгийн нэрээр CornflowerBlue -ийг соль. Маш хялбархан. color:Өнгө

<div class="Tolbo monscript-post" id="wfont"> 

<h3 style='color:CornflowerBlue >ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠴᠠᠭ</h3>

<p style='color:DodgerBlue>ᠪᠣᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠤᠰᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ <br>
ᠪᠣᠷᠣᠭ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠨᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ <br>
ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠰᠤ ᠭᠡᠷ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠤᠷᠤᠰᠬᠤ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ <br>
ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠲᠡᠭᠡ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠭᠠᠩᠭᠠᠨᠠᠬᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ᠃ </p>

<p style='color:RoyalBlue'>ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠠᠢ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ <br>
ᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ <br>
ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠢ ᠠᠶᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ <br>
ᠠᠶᠢᠯ ᠨᠡᠭᠦᠵᠦ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ᠃</p>

</div>

No comments:

Post a Comment