Босоо бичгээрээ тэмдэглэлээ хөтөлье

Монгол бичгийн блогийн загвар татах хувилбар 1.1

Параграф удирдах

Sep 19, 2014

ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠮᠠᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠻᠢᠷᠢᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ ᠲᠡᠢ ᠶᠠᠭ ᠢᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠶᠠᠭ ᠲᠠᠭ ᠦᠰᠦᠭᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠲᠡᠢ᠂ ᠪᠦᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠡᠨᠡ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠮᠥᠷᠳᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠤᠳᠠᠯ

ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠣᠶᠢ᠊᠂ ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠵᠠᠪ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠳᠠᠮᠠᠯ ᠲᠣᠯᠢ》  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠢ ᠡᠨᠳᠡ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠪᠠᠰᠤ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠥᠭᠦᠳ ᠮᠥᠨ ᠲᠠᠯᠴᠢᠷ ᠲᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠪᠠᠯ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠬᠠᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

Монгол бичгээр шинэ пост үүсгэхдээ доорх зурагт харуулснаар HTML сонголтыг эхэлж идэвхжүүлнэ. Энэ аргаар пост үүсгэж, дараагийн хичээлүүдийг даган хийвээс постын текстийн өнгө, хэмжээ, фонт сонголт зэргийг дураар удирдаж чаддаг болно.

Responsive image

Параграфийг доорх хэлбэрээр постод оруулж өгнө. Доор 2 параграф бичигдсэн байгаа, кодыг хуулан шинээр пост үүсгэхдээ жишээ авч ашигла.

<div class="Sudar monscript-post" id="wfont"> 
<p>ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠮᠠᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠻᠢᠷᠢᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ ᠲᠡᠢ ᠶᠠᠭ ᠢᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠶᠠᠭ ᠲᠠᠭ ᠦᠰᠦᠭᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠲᠡᠢ᠂ ᠪᠦᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠡᠨᠡ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠮᠥᠷᠳᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ </p>
<p>ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠣᠶᠢ᠊᠂ ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠵᠠᠪ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠳᠠᠮᠠᠯ ᠲᠣᠯᠢ》  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠢ ᠡᠨᠳᠡ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠪᠠᠰᠤ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠥᠭᠦᠳ ᠮᠥᠨ ᠲᠠᠯᠴᠢᠷ ᠲᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠪᠠᠯ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠬᠠᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃</p>
</div>

No comments:

Post a Comment